Дар ин зиндон ҳарифе чанд бо туст,

К-аз ин ёрон ҷудоӣ боядат ҷуст.

Яке бухлу дувум ҳирсу севум оз,

Чаҳорум макру панҷум шаҳвату ноз.

Шашум кибру ҳасад ҳар ҳафт ёрат,

К-аз ин ёрон халал бигрифт корат.

Аз инҳо бигзару ёри дигар ҷӯй,

Рафиқони бузурги номвар ҷӯй.

Тавозуъ, пас карам, он гаҳ қаноат,

Камозориву пас парҳезу тоат.

Дигар ҳикмат, агар ҳастӣ хирадманд

Гусил з-онҳову бо инҳо бипайванд.

Туро ин некхоҳанд, он-т бадхоҳ,

Ту дар мулки вуҷуди хештан шоҳ.

Накухоҳони худро ёварӣ кун,

Зи бадхоҳони худ худро барӣ кун.

Агар з-ин сон шавӣ, бар худ хидевӣ,

В-агар з-ин сон наӣ, рав, рав, ки девӣ.

Порчаҳо аз маснавии “Рӯшноинома”-и Носири Хусрав